Valutaexponering

Många spelstudios har en kraftig exponering mot utländska valutakurser, detta beror i grunden på två saker:

 1. Studion erhåller finansiering för spelutveckling i utländsk valuta.
 2. Studion säljer sina produkter och får betalt i utländsk valuta.

I det här inlägget kommer vi klargöra vad valutaexponering får för effekter och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa effekterna.

 

Studion erhåller finansiering i utländsk valuta

Svenska spelstudios har oftast en sak gemensamt, den största kostnaden består av löner till anställda. Anställda får betalt i svenska kronor och därför uppstår en risk när projekt finansieras i utländsk valuta, t.ex. USD. En studio som erhåller finansiering i USD i dagsläget (2019-12-23) kan växla erhållna USD belopp till en valutakurs om ca 9,4 SEK/USD. Om valutakursen förändras så kan det få två effekter.

 1. Studion erhåller mer SEK per USD.
 2. Studion erhåller mindre SEK per USD.

Om valutakursen för SEK/USD förändras negativt så innebär det att studion erhåller mindre SEK per växlad USD och därigenom har studion en mindre summa SEK till att finansiera t.ex. löner. Eftersom spelproduktioner oftast pågår över flera år så är det vanligt att valutakursen förändras under produktionstiden och studion löper därför en risk att i svenska kronor mätt få en mindre budget att röra sig med, vilket medför en begränsning för slutprodukten.

En metod som används för att minimera valutariskerna är att via sin bank valutasäkra, det innebär att studion på förhand kommer överens med sin bank om att på förhand bestämda datum växla fastställda belopp i utländsk valuta mot SEK till kurser enligt överenskommelse. Det kan t.ex. se ut så här.

Studion erhåller följande finansiering.

 • 2020-03-01: 100 000 USD
 • 2020-06-01: 100 000 USD
 • 2020-09-01 100 000 USD
 • Totalt 300 000 USD.

Eftersom studions kostnader är i svenska kronor så finns det en osäkerhet kring vad 300 000 USD kommer värderas till vid en framtida valutaväxling, ett kursfall på 20% får en lika stor effekt på produktionsbudgeten. Istället för att växla till den kurs som råder vid respektive datum (och löpa risk för förlust) så kan studion och banken komma överens om en affär där banken på förhand åtar sig att köpa ovanstående belopp i USD i samband med att studion erhåller motsvarande belopp i USD, kurserna kan t.ex. fastställas till.

 • 2020-03-01: 100 000 USD växlas till en kurs om 9,4 = 940 000 SEK
 • 2020-06-01: 100 000 USD växlas till en kurs om 9,3 = 930 000 SEK
 • 2020-09-01 100 000 USD växlas till en kurs om 9,2 = 920 000 SEK
 • Totalt 300 000 USD / 2 790 000 SEK.

Fördelen med att valutasäkra är att studion på förhand vet vilket belopp i SEK som kommer att finnas tillgängligt för att utveckla spelet (2 790 000 SEK) , priset som betalas är att studion får en kurs som är något under bankens faktiska prognos för vad kursen kommer ligga på vid respektive datum. Man kan säga att studion betalar en avgift för att veta exakt hur mycket svenska kronor som kommer att finnas tillgängligt för projektet.

Givetvis så kan det även gå på andra hållet, en studio kan tjäna pengar på valutakursförändringar om SEK/USD kursen förändras positivt. Budgetarbetet underlättas dock så pass mycket av valutasäkringar att det i regel anses värt att göra en mindre förlust i utbyte mot att säkra en produktionsbudget.

 

Studion erhåller intäkter i utländsk valuta

Studios som erhåller försäljningsintäkter i utländsk valuta är på samma sätt exponerade mot valutakursförändringar. Den stora skillnaden ligger i att försäljningsintäkterna oftast inte är ämnade för att finansiera pågående produktioner och således endast påverkar studions vinst eller förlust. Eftersom att försäljningsvolymer i stora drag är okända på förhand så finns det inte samma möjligheter att valutasäkra som när en produktion finansieras i utländsk valuta (även om det till viss del är möjligt). Däremot så kan studios som erhåller försäljningsintäkter i t.ex. USD välja att inte växla över delar av sina intäkter till SEK av flera anledningar.

 • Studion avser att göra investeringar i USD.
 • Studion vill bygga en USD-reserv inför framtida produktioner.
 • Studion har pågående projekt med kostnader i USD.

Att vara exponerad mot utländsk valuta innebär både risker och möjligheter, att spekulera i valutakursförändringar är dock inte något som tillhör kärnverksamheten för en spelstudio. En spelstudio bör istället fokusera på att skapa spel som säljer i stora volymer.

Vi har stor erfarenhet av arbeta med projekt med valutaexponering, kontakta oss så kan vi hjälpa dig!

Senast uppdaterad 2019-12-23.

Kontakta oss