Pågående arbeten

Spelproduktioner som inte är färdigställa vid slutet av ett räkenskapsår hanteras i bokslut som pågående arbeten, det innebär att projektrelaterade intäkter och kostnader lyfts bort från studions beskattningsunderlag till och med den dagen då projektet färdigställts. I den här artikeln ska vi reda ut vad det faktiskt innebär.

Tänk dig att en spelstudio erhåller extern finansiering för att utveckla ett spel, produktionen pågår över flera år. Under det första året så erhåller studion en miljon i finansiering och har kostnader för projektet på en halv miljon, projektets resultaträkning i slutet av första året kommer då att se ut så här.

Intäkter + 1 000 000 kr
Kostnader – 500 000 kr
Resultat = 500 000 kr

Om studion redovisar ett positivt resultat om 500 000 kr så innebär det att delar av projektets finansiering försvinner i form av bolagsskatt. Metoden som används för att undvika detta är att studion istället redovisar de intäkter och kostnader som är relaterade till projektet som s.k. pågående arbeten, det är detta som ibland benämns som att aktivera kostnader i balansräkningen, det som sker är att både kostnader och intäkter omförs till balansräkningen som tillgångar och skulder och därav inte belastar resultaträkningen.

Effekten blir att den erhållna finansieringen och de nedlagda kostnaderna avseende projektet inte ingår i studions beskattningsunderlag och därav inte blir underlag för bolagsskatt.

 

Vilka företag kan aktivera kostnader i balansräkningen?

Alla aktiebolag kan aktivera kostnader i balansräkningen, däremot så är det viktigt att särskilja på mindre och större företag eftersom de följer olika regelverk. Mindre företag får lov att följa det s.k. K2-regelverket, större företag måste följa K3-regelverket. Skillnaden mellan regelverken är att K2 är ett något förenklat regelverk i jämförelse med K3-regelverket.

 

Spelutvecklare bör följa K3-regelverket

K3-regelverket är tvingande för större företag, vilket enligt nuvarande definition innebär att företaget har:

  • Medelantal anställda på minst 50 personer
  • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
  • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Mindre företag får dock välja att följa K3-regelverket frivilligt om så önskas. Fördelen med att följa K3-regelverket är att företaget får aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar. Detta innebär att en studio som med egna medel finansierar ett spelprojekt (helt eller delvis) redovisningsmässigt får lov att ta upp sin egeninsats i projektet som en immateriell tillgång i balansräkningen. En studio som gör en investering på två miljoner kronor i ett spelprojekt med egna medel får enligt K3-regelverket ta upp en immateriell tillgång i sin balansräkning motsvarande sin egeninsats i projektet (dvs. två miljoner kronor) när projektet är färdigställt. Studion kan sedan skriva av tillgången över flera räkenskapsår. Det räkenskapsår som projektet färdigställs så kan resultaträkningen då se ut så här:

Total investering i spelproduktionen = 2 000 000 kr
Egenupparbetad immateriell tillgång = 2 000 000 kr
Avskrivning 30% = 600 000 kr

Anledningen till att detta är fördelaktigt är för att det ger spelstudios en möjlighet att investera i egna projekt och redovisningsmässigt sprida ut utvecklingskostnaderna över flera år. I exemplet ovan behöver studion endast redovisa en kostnad på 600 000 kr i det första bokslutet efter att spelet är färdigställt trots en investering på två miljoner kronor. Eftersom spel säljer under långa perioder så blir det på grund av detta möjligt för studios att investera i egna produktioner och sen hämta hem sina investeringar över längre tidsperioder.

Tänk på att det i förlängningen finns flera redovisningsregler att ta hänsyn till när intäkter och kostnader aktiveras som pågående arbeten och skrivs av, den här artikeln ska inte ses som ett slutligt facit för hur pågående arbeten bör redovisas i ditt företag.

Om du har ett pågående spelprojekt och behöver hjälp med redovisningen så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2019-12-23.

Kontakta oss